Објаве

Обавештење о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева

На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017) и члана 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017), Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева:

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету града Смедерева,  јесу:

 1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
 3. организација спортских такмичења од посебног значаја за град Смедерево;
 4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета и стручног рада са њима;
 5. учешће спортских организација са територије града у домаћим и европским клупским такмичењима;
 6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
 7. делатности организација у области спорта чији је оснивач град Смедерево;
 8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Смедерева које су од посебног значаја за град Смедерево;
 9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
 10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
 11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
 12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
 13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији града Смедерева; истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
 14. унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије града Смедерева и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
 15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских  објекта у државној својини чији је корисник град Смедерево и спортских објеката у својини града Смедерева кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта и
 16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

Потребе и интереси грађана у области спорта из претходног става тачке 1-16. остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и то:

 1. за тачке 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12. ,13., 14. и 16. из претходног става, на годишњем нивоу (годишњи програми) и
 2. за тачке 4.,9.,11. и 15. из претходног става (посебни програми).

Предлоге годишњих и посебних програма из претходног става могу поднети следеће организације, као предлагачи програма:

 1. Спортски савез Смедерева – предлог свог годишњег програма;
 2. Спортски савез Смедерева – предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Смедерева;
 3. Организације у области спорта са седиштем на територији града Смедерева – предлог свог посебног програма.

Право на финансирање или суфинансирање програма имају организације у области спорта као носиоци програма, које морају испунити следеће опште услове:

 1. да су регистроване у складу са законом;
 2. да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
 3. да имају седиште на територији града Смедерева;
 4. да je претходно обављао делатност најмање годину дана;
 5. да обављају спортске активности и остваривањем програма доприносе остваривању развоја спорта на територији града Смедерева;
 6. да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
 7. да испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са програмом;
 8. да су доставиле извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе о наменском коришћењу средстава буџета Града, уколико су биле носилац програма претходне године;
 9. да располажу капацитетима за реализацију програма и
 10. да су чланови одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Имајући у виду наведено, достављање годишњих програма и поступак одлучивања врши се према следећој динамици:

 • 1. јун – предлагачи, односно носиоци програма достављају своје предлоге програма;
 • 1. јул – Градоначелник града Смедерева посебним решењем образује Комисију за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева која анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма (У даљем тексту: Комисија);
 • 15. јул- Градско веће  града Смедерева даје сагласност на одлуку Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева;
 • 25. децембар – Градско веће  града Смедерева након доношења Одлуке о буџету града Смедерева ревидира предлоге годишњих програма и усклађује их са средствима утврђеним у буџету града Смедерева за наредну годину;
 • 30. децембар – Градско веће доноси одлуку и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по програмима.

На званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs, могу се преузети обрасци (апликациони формулари) за достављање предлога годишњих програма организација у области спорта.

Уз предлог програма, поднетом на објављеном обрасцу из претходног става, подноси се и документација наведена као прилог у овим обрасцима, којом се доказује испуњеност услова за одобравање средстава за реализацију програма по одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, као и изјава да не постоје препреке из члана 6. овог Правилника:

За организације у области спорта које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, неопходно је да спортска организација достави за сваког тренера:

 1. Копију дипломе за ту грану спорта,
 2. Копију Уговора о ангажовању или Одлуку о именовању за тренера ако је тренер и члан клуба,
 3. Копију ли­ценце надлежног националног гранског спортског савеза за текућу годину.

За организације у области спорта које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, спортске организације су дужне доставити:

 1. Оверен списак регистрова­них спортиста који су наступили у такмичењима у про­теклој такмичарској сезони. Списак такмичара ове­рава надлежни грански савез који је организатор званичних такми­чења.

Предлози годишњих програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

 1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном програму (назив, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) и које је потписало лице овлашћено за заступање организације;
 2. да је предлог програма поднет на oбјављеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби;
 3. да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке и
 4. да је поднет у прописаном року.

Предња страна коверте са предлогом годишњег програма мора садржати најмање следеће податке:

 1. назив годишњег/посебног програма којим се остварују  интереси грађана у области спорта;
 2. назив подносиоца предлога;
 3. адреса подносиоца предлога;
 4. напомену да се не отвара коверта.

Сва обавезна и пратећа документација из претходног става, мора бити достављена у затвореној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту на писарници Градске управе града Смедерева, адреса: Град Смедерево, Градска управа града Смедерева, Одељење за јавне службе, улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

О одобреним новчаним средствима за реализацију годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, организације у области спорта биће обавештене на званичној интернет страни града Смедерева, а у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма којима се задоваољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и средствима која ће се утврдити Одлуком о буџету града Смедерева.

Све информациjе и документација у вези са овим Обавештењем, односно достављањем годишњих програма, могу се добити у Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева, улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

Број: 037-244/2018-01

У Смедереву, 29. мај 2018. године

Град Смедерево

Градска управа града Смедерева

Одељење за јавне службе

Обрасци за преузимање:

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ  ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА  КРОЗ ДАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА И НОВЧАНИХ НАГРАДА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, ОПРЕМАЊА, ОДРЖАВАЊА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА