Објаве

Одлука о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2018. години

На основу чланова 2., 3., 4.  и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017), чланова 8., 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017), Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева, („Службени лист града Смедерева“, број 9/2017 и 14/2017) и Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017),

Комисија за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, на седници одржаној 05.02.2018. године, донела је

О Д Л У К У О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

Овoм Одлуком врши се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017) у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- услуге рекреације и спорта, позиција 289, економска класификација 481- Дотације спортским организацијама и клубовима – физичка култура, опредељена у укупном износу од 110.000.000,00 динара.

Члан 2.

Средства из тачке 1. ове Одлуке појединачно су одређена за реализацију годишњих програма организација у области спорта на следећи начин:

 

Број

Носилац активности

Износ у динарима

1.

Савез за школска спортска такмичења и олимпијско васпитање Смедерево

11.400.000,00

2.

Спортски Савез Смедерево

2.700.000,00

3.

Градски фудбалски савез Смедерево

1.600.000,00

4.

Стрељачки савез Смедерево

100.000,00

5.

Веслачки клуб „Смедерево“

4.500.000,00

6.

Кошаркашки клуб „СМЕДЕРЕВО 1953“

6.000.000,00

7.

Клуб Малог Фудбала „СМЕДЕРЕВО“

3.000.000,00

8.

Одбојкашки клуб „СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА“

4.000.000,00

9.

Женски одбојкашки Клуб  „СМЕДЕРЕВО“

3.500.000,00

10. Рукометни клуб Смедерево

2.000.000,00

11. Фудбалски клуб „СМЕДЕРЕВО 1924“

22.000.000,00

12. Атлетски клуб „Смедерево“

1.500.000,00

13. Рукометни клуб „Млади Радник“

2.480.500,00

14. Кошаркашки Клуб „СЕМЕНДРИА“

450.000,00

15. Теквондо Спортско удружење „Црвена Звезда Смедерево“

451.180,00

16. Одбојкашки клуб „ТЕХНИЧАР“

817.098,00

17. Стонотениски клуб „Будућност“

390.000,00

18. Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева

343.418,00

19. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „R50“

382.500,00

20. СТОНОТЕНИСКИ ИНВАЛИДСКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО

343.418,00

21. Спортско удружење глувих и наглувих „Деспоти“

348.000,00

22. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „БУДУЋНОСТ“ МАЛА КРСНА

365.000,00

23. Фудбалски клуб „САСК“

813.400,00

24. Фудбалски клуб „СЛОБОДА“ ЛИПЕ

738.700,00

25. Фудбалски клуб „Бадљевица“

321.200,00

26. Фудбалски клуб „МЛАДИ РАДНИК 1940“

1.600.000,00

27. Фудбалски клуб „ПОДУНАВАЦ“

830.000,00

28. Фудбалски клуб „Врбовац“

335.000,00

29. Фудбалски клуб „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ Суводол

805.100,00

30. Фудбалски клуб „7. јули“ Водањ

730.000,00

31. Омладински фудбалски клуб „Осипаоница

813.400,00

32. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ОМЛАДИНАЦ СЕОНЕ“

317.550,00

33. Фудбалски клуб „ЛУЊЕВАЦ“

335.000,00

34. Фудбалски клуб „СКОБАЉ“

299.300,00

35. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ХАЈДУК ВЕЉКО 1934“ Добри До

273.750,00

36. Фудбалски клуб ЦЕПЕЛИН 026

669.073,00

37. Стонотениски клуб „ЂУРЂЕВ ГРАД“

450.000,00

38. Фудбалски клуб „Вучак“ Вучак

299.300,00

39. Фудбалски клуб „ПРОЛЕТЕР“

1.500.000,00

40. Карате клуб „Јединство-СД“

520.000,00

41. Стрељачки клуб „Херој Срба“

400.000,00

42. Фудбалски клуб „Друговац“ Друговац

310.250,00

43. Фудбалски клуб „ПЕТЛИЋ СД 2006“

598.021,00

44. Фудбалски клуб МИХАЈЛОВАЦ 1934″

2.000.000,00

45. Фудбалски клуб „ЈЕЗАВА“

281.050,00

46. Фудбалски клуб „БОРАЦ 1932“

1.000.000,00

47. Омладински фудбалски клуб Славија

288.350,00

48. Фудбалски клуб „ЛАНДОЛ“

317.550,00

49. Кошаркашки клуб „Школа Кошарке ЦАРИНА“

402.628,00

50. Џудо клуб „Царина“

710.520,00

51. Стонотениски клуб „Смедерево“ Смедерево

674.994,00

52. КОШАРКАШКИ КЛУБ „СТАРИНСКИ“

560.000,00

53. Одбојкашки клуб „Тврђава Л“

627.626,00

54. Кик бокс клуб „СД КОМБАТ- КИК БОКС“

899.992,00

55. Кјокушинкаи клуб „СД КОМБАТ- КЈОКУШИНКАИ“

600.000,00

56. Карате Клуб „Смедеревац“

426.312,00

57. Женски одбојкашки клуб „ЦАРИНА“

665.520,00

58. КОШАРКАШКИ КЛУБ „ДЕСПОТ“

674.994,00

59. Стрељачко Стреличарски Клуб особа са инвалидитетом „ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ“

500.000,00

60.  

Спортско риболовни клуб „Језава“

 

165.000,00

61. Џудо клуб „Младост Царина“

 

698.678,00

62. Боксерски клуб „Смедерево“ Смедерево

 

364.000,00

63. Аикидо Клуб Рјонен

 

165.788,00

64. Рвачки клуб Смедерево

 

426.312,00

65. Спортско удружење Клуб америчког фудбала „Бедеми“

 

544.732,00

66. Планинарски клуб „Челик“

 

793.414,00

67. Боди Билдинг и Фитнес Клуб „Железничар“

 

400.000,00

68. КАРАТЕ КЛУБ „ВИКТОРИС СД“

 

432.950,00

69. Бродарски клуб Металац

 

500.000,00

70. Стрељачка дружина „СМЕДЕРЕВО“

 

911.834,00

71. Клуб спортских риболоваца „Језава“

 

150.000,00

72. Карате клуб „СД КОМБАТ-КАРАТЕ“

450.000,00

73. Боксерски клуб „Смедеревац“

307.892,00

 

Члан 3.

Реализација средстава намењених финансирању годишњих програма организација у области спорта из члана 2. ове Одлуке зависиће од прилива средстава у буџет града Смедерева.

Члан 4.

Сходно члану 2. ове Одлуке Град Смедерево са организацијама у области спорта закључиће уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених програма.

Члан 5.

Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

Образложење

Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017), којом се уређује начин обезбеђивањa средстава, намена и услови коришћења средстава за финансирање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева.

Чланом 7. наведене Одлуке предвиђено је да ће се ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма, којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева из члана 3. Одлуке утврдити Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева, који ће донети Градско веће града Смедерева.

Сходно напред наведеном, Градско веће града Смедерева донело је Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017) којим се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта и додела средстава, форма и садржина предлога програма, форма и садржина извештаја о реализацији програма, начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.

Чланом 2. наведеног Правилника предвиђено је да се финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђују Одлуком о буџету  града Смедерева.

Чланом 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева утврђене су потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из члана 2. Правилника.

Сходно члану 16. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017) градоначелница града Смедерева донела је Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије број 02-147/2017-07 од 6. јула 2017. године, број 02-186/2017-07 од  3. августа 2017. године и број 02-263/2017-07 од 12. децембра 2017. године.

Тачком II наведеног Решења утврђено је да је задатак образоване Комисије да изврши оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева, донесе и достави Градском већу града Смедерева Предлог одлуке о избору програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017).

Имајући у виду наведено, образована Комисија је на својим седницама вршила оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева применом критеријума утврђених Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

Комисија је утврдила да је по објављеном Обавештењу Одељења за јавне службе на званичној интернет страни града Смедерева, број 037-546/2017-01 од 28. септембра 2017. године, а које се односи на финансирање програма у складу са напред наведеним Правилником, укупно достављено 79 пријава организација у области спорта, од којих је Комисија 73 пријаве прихватила и донела Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2018. години, а за 6 пријава је утврдила да не испуњавају утврђене критеријуме и услове, и то пријаве следећих организација у области спорта:

 

  1. КУГЛАШКИ КЛУБ „СМЕДЕРЕВО 1959“ – Не испуњава услов из члана 10. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и члана 138. став 4. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр.10/2016).

 

  1. СОКОЛСКО ДРУШТВО „СМЕДЕРЕВО – Носиоцу програма није одобрен програм сходно члану 7. Правилника о одобровању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

 

  1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СЛОГА“ ЛУГАВЧИНА – Не испуњава критеријум из члана 8. и члана 9. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

 

  1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СОКО 2015“ САРАОРЦИ – Не испуњава критеријум из члана 8. и члана 9. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева.

 

  1. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ МЕДИЦИНАР – Не испуњава критеријум из члана 8. и члана 9. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и услов из члана 138. став  4. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр.10/2016).

 

  1. БРАЗИЛСКО ЏИУ ЏИЦУ УДРУЖЕЊЕ «МАТА ЛЕАО» – Не испуњава критеријум из члана 8. и члана 9. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева и услов из члана 138. став  4. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр.10/2016).

 

Имајући у виду наведено Комисија је одлучила као у члану 2. ове Одлуке.

 

Број: 400-749/2018-01

У Смедереву, 05.фебруар 2018. године

 

Председник Комисије: Стеван Грујић

Чланови Комисије: Радуле Перовић, Радомир Ранковић, Душан Јоксимовић, Давид Симић

 

На основу чланова 2., 3., 4. и 7. Одлукe о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017), чланова 8., 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедеревa“, број 12/2016-пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 101. седници одржаној 26. фебруара 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ

I

Даје се сагласност на Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева у 2018. години, број 400-749/2018-01  од 5. фебруара 2018. године.

II

Решење објавити на званичној интернет страни града Смедерева.

Број 400-866/2018-07

У Смедереву, 26. фебруара 2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

др Јасна Аврамовић